معرفی کتاب اسکندر ذوالقرنین؛ ورود آریایی ها به ایران

فیلمی از معرفی کتاب اسکندر ذوالقرنین؛ بخش ورود آریایی ها به ایران

ما آریایی هستیم؛ عرب نمی پرستیم!

گیرشمن: آریائیها با حملات مکرر و با زور از راه قفقاز وارد شدند.

ایرانویج (ارانویج) چیست و کجاست؟ توجیه حملات آریاییها با فرار از سرما در اوستا نوار توحش چیست؟

آریائیها از ورای قفقاز بالاتر از نوار توحش به منطقه سرازیر شدند.

حسن پیرنیا: وقتی آریائیها به ایران آمدند مردمان ایران از همه اقوام اصیل ایرانی را به قتل میرساندند و مردان آنها را به نوکری و زنان آنها را به کنیزی میگرفتند.

ما از نسل کوروش هستیم! از کدام نسلش هستید؟ از کدام همسرش؟

ما از نسل آریائی ها هستیم؛ از کدوم همسرانشون؟ همسران اصلی یا فرعی؟

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.