برخی از مجوزات سایت و کتاب در ذیل قابل مشاده است

مجوز کتاب اسکندر ذوالقرنین
پرداخت امید نریمی
مجوز کتاب اسکندر ذوالقرنین